Regulamin użytkownika KDM

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Jak zostać użytkownikiem KDM? < Regulamin użytkownika KDM

Regulamin Użytkownika KDM

zatwierdzony na Posiedzeniu Rady Użytkowników WASK
w dniu 28 maja 2013 r.


Użytkownicy KDM w WCSS powinni przestrzegać reguł określonych w niniejszym regulaminie:

 1. Z zasobów KDM mogą korzystać osoby, które zostały zarejestrowane jako użytkownicy poprzez wypełnienie Karty rejestracyjnej użytkownika zasobów WCSS.
 2. Warunkiem rejestracji użytkownika jest otrzymanie grantu obliczeniowego WCSS. W ramach jednego grantu obliczeniowego obliczenia może prowadzić wiele osób wskazanych przez osobę, której przyznano grant, pod warunkiem dostarczenia dla każdej z nich Karty rejestracyjnej.
 3. O wszelkich zmianach w zakresie danych podanych we wniosku o grant oraz Karcie rejestracyjnej użytkownika (np. zmiana opiekuna grantu, przeniesienie do innego grantu, zmiana adresu email) należy powiadamiać niezwłocznie KDM (granty @ kdm.wcss.wroc.pl). W przypadku przeniesienia użytkownika pomiędzy grantami, należy ponadto dostarczyć do WCSS pismo w tej sprawie podpisane przez kierownika nowego grantu.
 4. Zasoby KDM (sprzęt i oprogramowanie naukowe) są przeznaczone do obliczeń naukowych wykonywanych w ramach przyznanego grantu obliczeniowego i nie mogą być użyte w innych celach, w szczególności testowania wydajności sprzętu i oprogramowania.
 5. Właściciel konta nie może być zaangażowany w sabotowanie, niszczenie lub inne destruktywne działania skierowane przeciwko WCSS lub innym współużytkownikom sieci Internet. W szczególności zabronione jest podejmowanie działań zakłócających pracę innym użytkownikom lub mających na celu uzyskanie nieuprawnionego dostępu, przejęcie kontroli czy zniszczenie zasobów komputerowych.
 6. Użytkownik jest zobowiązany zadbać, aby hasło dostępu do konta nie było proste i łatwe do odgadnięcia.
 7. Użytkownik nie może udostępniać własnego konta innym osobom.
 8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do posiadania własnego, aktywnego adresu e-mail, który pozwala na szybki kontakt z nim. Zmiana adresu poczty elektronicznej powinna byż zgłaszana do WCSS. W przypadku braku posiadania takiego adresu, można tymczasowo podać adres opiekuna naukowego (za jego zgodą).
 9. Użytkownik KDM dopisany zostaje do listy wcss-l (wcss-l@info.wcss.wroc.pl). Lista ta ma charakter informacyjny, kwestie problemowe należy zgłaszać bezpośrednio administratorom (kdm @ wcss.pl). Jeżeli zgłoszony problem dotyczy także innych użytkowników, lub z innych względów jest to konieczne, administrator wysyła na listę opis problemu i sposób jego rozwiązania.
 10. Konto może zostać zablokowane po okresie nieaktywności dłuższym niż 3 miesiące lub w przypadku podejrzeń o jego niewłaściwe wykorzystanie, niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 11. Raz do roku, po zamknięciu okresu rozliczeniowego (pierwszy tydzień stycznia) WCSS wysyła kierownikom grantów informacje dotyczące wykorzystania zasobów KDM przez uczestników grantu.
 12. Raz do roku, w terminie ustalonym przez dyrektora WCSS, kierownik grantu, lub osoba przez niego delegowana, ma obowiązek wziąć udział w seminarium rozliczeniowym i dostarczyć w postaci elektronicznej na adres granty @ kdm.wcss.wroc.pl, sprawozdanie zawierające:
  1. aktualną listę członków zespołu i używanych przez nich kont,
  2. listę tematów badań prowadzonych w okresie sprawozdawczym,
  3. listę tematów badań planowanych na najbliższy rok,
  4. listę publikacji, w których wykorzystano wyniki otrzymane z użyciem sprzętu/oprogramowania WCSS.
  5. Do sprawozdania należy również dołączyć kopie publikacji. W przypadku niedostarczenia rozliczenia, konta członków zespołu zostają zablokowane do wyjaśnienia, a po 3 miesiącach skasowane.
 13. Komisja złożona z dyrektora WCSS lub osoby przez niego upoważnionej i osób wyznaczonych przez Radę Użytkowników ocenia sprawozdania i projekty nowych grantów i na ich podstawie przyznaje limity na określone zasoby (czas procesora, zajętość dysków, pamięć RAM). Kierownik grantu może wystąpić do komisji z umotywowanym wnioskiem o przyznanie dodatkowych zasobów.
 14. Zespoły naukowe, które rozliczyły się publikacjami z „listy filadelfijskiej” mogą ubiegać się o podwyższenie priorytetu w systemie kolejkowym.
 15. Dostęp do kolejki o nieskończonym czasie wykonywania przyznawany jest na podstawie umotywowanego wniosku.
 16. Użytkownik jest zobowiązany do nieprzekraczania przydzielonych limitów. Przekroczenie ich może być podstawą do zablokowania konta, a w konsekwencji do przerwania grantu obliczeniowego.
 17. W przypadku wygaśnięcia grantu lub jego przerwania z innych przyczyn, dostęp do zasobów KDM zostanie zablokowany. Użytkownik ma 3 miesiące na wystąpienie o nowy grant obliczeniowy. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie nowy wniosek, konto użytkownika zostaje skasowane, a zawartość katalogów domowych zarchiwizowana. Czas archiwizacji wynosi 1 rok. Po tym okresie pliki są bezpowrotnie kasowane.
 18. Użytkownik ma obowiązek poinformować WCSS o zakończeniu prac i przygotować konto do likwidacji.
 19. Użytkownik ma prawo do szybkiej i uprzejmej obsługi ze strony Działu Usług Obliczeniowych KDM. Sprawy pilne są załatwiane możliwie szybko, w przypadku bardziej złożonych lub mniej uciążliwych problemów użytkownicy są informowani o przewidywanym terminie ich rozwiązania. Czas usuwania awarii sprzętowych wymagających interwencji serwisu nie zależy od WCSS.
 20. WCSS dokłada wszelkich starań, aby systemy pracowały efektywnie i bezawaryjnie. WCSS nie bierze jednak odpowiedzialności za straty obliczeń spowodowane awarią sprzętu, oprogramowania lub przez inne nieprzewidywalne zdarzenia losowe.
 21. W przypadkach uzasadnionych systemy mogą być wyłączone po uprzednim powiadomieniu użytkowników, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.
 22. Użytkownik ma prawo do korzystania z dokumentacji technicznej dostępnej w WCSS oraz z zainstalowanego i dostępnego na systemach komputerowych oprogramowania.
 23. Zadania obliczeniowe należy uruchamiać używając systemów kolejkowania działających na serwerach KDM, których funkcjonalność pozwala optymalnie zarządzać zasobami komputerów. Zadania uruchomione poza kolejkami mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia. Jeżeli użytkownik potrzebuje wykonać zadanie wymagające interakcji podczas działania należy skorzystać z zadania interaktywnego.
 24. Użytkownik jest zobowiązany do uruchamiania zadań obliczeniowych w sposób efektywny i stosować się do zaleceń administratorów.
 25. Użytkownik powinien kasować lub przenosić na archiwizator zbędne pliki. Tymczasowe pliki robocze obliczeń mogą być przechowywane wyłącznie w kartotece roboczej (scratch). Pliki tymczasowe mogą zostać usunięte po upływie 7 dni od ostatniego dostępu. Pliki tymczasowe przechowywane w katalogach domowych (home) mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia. Pliki danych i wyników należy przechowywać wyłącznie w katalogach domowych. Indywidualne przypadki przechowywania bardzo dużych plików danych muszą być konsultowane z administratorami. WCSS utrzymuje kopie zapasowe wyłącznie plików znajdujących się w katalogach domowych i na archiwizatorze.
 26. Użytkownik powinien śledzić wiadomości publikowane na stronach internetowych KDM i rozsyłane za pośrednictwem listy wcss-l, ze względu na możliwe zmiany w regulaminie lub sposobach korzystania z zasobów obliczeniowych.
 27. Użytkownik powinien nadzorować wykonanie swoich zadań i przerwać wykonanie po osiągnięciu celu lub stwierdziwszy, że celu nie osiągnie. Zadanie pozostawione bez nadzoru przez 7 dni może zostać przerwane przez administratora. Wykonywanie niepotrzebnych obliczeń jest marnotrawstwem i utrudnia pracę innym użytkownikom.
 28. Kierownik grantu powinien nadzorować działania początkującego użytkownika osobiście lub wyznaczyć zaawansowanego użytkownika, który to będzie robił.
 29. Wszelkie publikacje (w tym prace prace doktorskie i dyplomowe) wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu zasobów WCSS powinny zawierać podziękowania w postaci odpowiedniej do języka publikacji:
   
  "Obliczenia wykonano przy użyciu zasobów udostępnionych przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (http://wcss.pl), grant obliczeniowy Nr ... "
   
  "Calculations have been carried out using resources provided by Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://wcss.pl), grant No. ..."